LegeKunstLegeKunst

LegeKunst

LegeKunst – det gode børneliv gennem kunst og kultur

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Det er oplægget i den ændrede dagtilbudslov. Som noget nyt lovfæster man dermed legen som en værdi i sig selv og som noget, der har grundlæggende betydning for børns sociale og personlige læring, udvikling og dannelse. Fokus bliver derfor i fremtiden, hvordan børn ikke blot kan lære gennem leg, men også på hvordan legen bl.a. fremmer små børns fantasi, nysgerrighed, selvværd, sociale kompetencer og dannelse.

Med det nye fokus i de pædagogiske læreplaner og en ny fælles retning for alle dagtilbud har vi brug for at få sat ord på, hvad der skal forstås ved dannelse, leg og læring – hvordan kan vi se og udvikle tegn herpå? Der er derfor behov for en landsdækkende indsats, der udvikler samskabelse i praksis, viden, erfaringer og anbefalinger for arbejdet med de nye læreplaner, særligt temaet ’kultur, æstetik og fællesskab’, hvor leg og dannelse er centrale begreber.

Hvad er LegeKunst?

LegeKunst er et praksisbaseret aktionslærings- og forskningsprojekt med fokus på, hvordan vi gennem kunst og kultur kan fremme børns leg og dannelse.  Projektet undersøger, hvordan man i dagtilbud arbejder sammen med børnene om kunsten at lege, udtrykke og danne sig i mødet med kunst og kultur i dagligdagen. Og om hvordan dagplejere, pædagoger, kunstnere, kulturformidlere og -institutioner i ligeværdige processer kan opnå nye kompetencer der fremmer leg, barnets perspektiv og æstetisk dannelse i børnenes hverdag. Herigennem udvikles kvalitet i en praksis, der fremmer det gode børneliv med leg, æstetiske erfaringer og dannelse. LegeKunst skal på samme tid gennem aktionsforskning undersøge, implementere og styrke det gode småbørnsliv og gennem praksisforløb med en legende, eksperimenterende, kunst- og kulturinspireret tilgang sætte barnet i centrum. I praksisforløbene indgår den fælles refleksion (aktionslæring) som en central del, idet Kulturprinsen gennem adskillige tidligere projekter har høstet bred erfaring med refleksionens betydning for forandring og implementering af nye vaner i institutionernes hverdagspraksis, f.eks. i projektet Europæiske Kulturbørn.

Modeller og redskabskasser gør det enkelt at arbejde med kunst, kreativitet og æstetik

Det øgede fokus på leg, dannelse, kultur og æstetik i de pædagogiske læreplaner medfører øgede krav til den enkelte institution om at arbejde legende med kunst, kultur og kreativitet samt en stigende nødvendighed for kompetenceudvikling i hverdagspraksis i dagtilbud. Der er derfor behov for velafprøvede ’redskabskasser’, som gør det overskueligt og lettilgængeligt for alle pædagoger og dagplejere at arbejde med æstetiske og kulturelle aktiviteter. LegeKunst vil således introducere metoder og modeller for arbejdet med kunst, kreative processer og fællesskaber i daginstitutionernes hverdag samt i overgange fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Der arbejdes med en bred variation af modeller, som vil blive tilpasset de lokale muligheder og den enkelte institutions udgangspunkt, ønsker og ambitionsniveau. Det metodiske grundlag er således en pallette af leg med metoder og modeller, som Kulturprinsen har udviklet igennem mange år.

Regionale kraftcentre sikrer fremtidig bæredygtighed

Legekunst er et landsdækkende initiativ, der skal forankres i de enkelte kommuner i løbet af projektperioden. For at sikre en varig implementering af Legekunst, er det vigtigt, at der skabes lokal forpligtelse og engagement. Kulturprinsen varetager projektledelsen og faciliterer arbejdet i regionale og kommunale Legekunstgrupper, der varetager den daglige koordinering. Her skabes lokal sammenhæng mellem kommunale tiltag, professionshøjskoler og universiteter. Der udvælges fem regionale kraftcentre, hvor der allerede er veletablerede, kompetente og relevante netværk. Kraftcentrene har bl.a. til opgave at oprette og drive en regional kunstnerbank, koordinere videndeling og netværk mellem dagtilbud og kunstnere/kulturinstitutioner, varetage uddannelsen af Legekunstaktører samt koordinere arbejdet i kommunerne, der bliver Legekunstkommune. Vi vil sikre, at Legekunst lever videre i mange kommuner og i de enkelte regioner fremover.

Legekunst bidrager til at samle og øge den danske legeforskning indenfor dagtilbud

I Danmark mangler der generelt forskning i, hvordan vi bedst sikrer, at børn trives og udvikler sig i danske vuggestuer, dagplejer og børnehaver. Sammenligner man med omfanget af forskning i vores skandinaviske nabolande, halter Danmark bagefter; kun 17% af den skandinaviske forskning på dagtilbudsområdet i 2016 er dansk. Samtidig peger Nordea-fondens møderække og rapport om kreativ barndom på, at der grundlæggende mangler forskning i, hvordan danske børn leger, og på, at der er brug for samskabende projekter, hvor forskere, praktikere og uddannelsesfolk sammen skaber viden om og udvikler leg og kreativ barndom. Legekunst er præcis et sådant samskabende projekt, der har til hensigt at forske i og forstå, hvordan leg og dannelse fremmes gennem kunst og kultur hos børn i dagtilbud. Det handler dels om at forstå legens kreative og dannende processer, dels om at skabe blik for hvordan kunst og kultur kan fremme disse processer, dels om at udvikle måder at måle og evaluere legens og dannelsens processer på ved at identificere tydelige tegn på leg. Dette gør det muligt at tydeliggøre, dokumentere og legitimere leg, ligesom det styrker vidensgrundlaget for praksis og giver praktikerne pædagogiske redskaber til at identificere og evaluere lege- og dannelsesprocesser. Legekunst er således et samskabelsesprojekt, hvor forskere, kunstnere, dagplejere og pædagoger sammen deler viden og erfaringer og sammen udvikler praksis med henblik på at fremme højest mulig kvalitet.

Inddragelse af børnenes perspektiv beriger den pædagogiske praksis

Børn er eksperter på, hvad der er et godt børneliv, hvad der er en god dag, og målestokke for hvordan det pædagogiske arbejde virker i praksis. Når de voksne inviterer børn til at udtrykke sig, når de inddrager børnenes perspektiver, og når de forstår at lære af børns perspektiver, understøtter de ikke blot børnenes indflydelse på deres egen hverdag. De bliver klogere på børnenes oplevelser og opnår dermed et bedre grundlag for at forbedre den pædagogiske praksis i en grad, som ikke er mulig uden inddragelse af børnenes egne perspektiver. I Legekunst er der fokus på, at børnenes perspektiv, eksperimenter og feedback får en central plads i den daglige praksis. I Legekunst tilrettelægges aktiviteter, der inddrager børns leg, deres egne perspektiver, meninger, oplevelser og forudsætninger med henblik på at bruge denne indsigt til at optimere børnenes vilkår og sikre kvalitet i dagligdagen.

Forældreinddragelse giver indblik i børnenes perspektiver og erfaringer

Ud over at arbejde med implementeringen af eksisterende metoder og modeller, skal der udvikles metoder til at inddrage og engagere forældre i daginstitutionernes arbejde med leg, kunst og dannelse. Når forældre og medarbejdere er sammen med børnene i deres leg, oplevelser og perspektiver, kan de voksne få øje på flere nuancer ved børnenes æstetiske erfaringer og dannelse og dermed skabe en endnu bedre grobund for det gode børneliv. I Legekunst inviteres forældrene ind i institutionen som medskabere af børnenes erfarings- og dannelsesmiljø. Legekunst inviterer forældrene til at udtrykke deres oplevelser af børnenes spor, at gå på opdagelse i legen og de kunstneriske oplevelser sammen med børnene og efter en oplevelse dokumentere de erfaringer, som børnene og de selv gør sig, fx gennem fotos, tegninger eller mundtlige fortællinger.

Info om projektet

Projektejer

Kulturprinsen

Kontakt

Tanja Louring, projektleder

Direkte tlf.: +45 26891415

E-mail: tjl@kulturprinsen.dk

Projektperiode

Januar 2019 – december 2022

Inspirationsmateriale

Projektbeskrivelse

Projektet er støttet af

Der ansøges om støtte til projektet fra Nordea Fonden